Udgivet ons d. 1. jan 2020, kl. 06:00

Menighedsrådsvalg - suppleringsvalg i Nørholm Sogn

I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres det herved, at der

tirsdag den 10. marts 2019

vil blive afholdt udfyldningsvalg af 1 medlem til menighedsrådet.

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte adresser fra tirsdag den 21. til 28. januar 2019 kl. Alle dage kl. 19.00.

De personer, hvortil kandidatlister kan indleveres, træffes i nævnte tidsrum alle hverdage fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

Orienteringsmøde afholdes mandag den 13. januar kl. 19.00 i Nørholm Præstegårds Sognesal, Nørholm Bygade 46, Nørholm, 9240 Nibe

Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på www.menighedsraad.dk, www.km.dk eller kan fås hos formanden for valgbestyrelsen. Blanket til evt. anmeldelse af liste/valgforbund kan ligeledes fås hos valgbestyrelsens formand eller findes på www.menighedsraad.dk.

Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering for listens indlevering med angivelse af tidspunkt for indleveringen.

Krav til kandidatlisten

  • Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat og antallet af navne må ikke overstige det dobbelte af det antal, der skal vælges. 
  • Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.
  • Ingen kan være kandidat for mere end en liste, en kandidat kan ikke være stiller for den liste vedkommende er opstillet på, men godt for en anden. Man kan kun være stiller på en liste.
  • Alle kandidater og stillere skal være opført med det fulde navn, adresse og CPR samt underskrift.
  • Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge de ønskes opført på stemmesedlen.
  • Det skal på blankettens forside angives om listen er prioriteret eller sideordnet.
  • Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelse kan rette henvendelse til vedrørende listen.
  • Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgforbund med hinanden.
  • Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af menighedsrådet og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. Samtidigt skal det oplyses hvilken kandidat, der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst.

 

Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrelsens formand eller på www.menighedsraad.dk.

Valgbestyrelsen for Nørholm Sogn

Formand:  Mads Stenstrup 

Adresse:   Nørholm Bygade 58a, Nørholm, 9240 Nibe 

Telefon:     22141300 

E-post:      mads@stenstrup-pr.dk 

 

Kandidatlister kan indleveres til:

Navn:        Mads Stenstrup                                      Navn:      Anja Jørgensen 

Adresse:   Nørholm Bygade 58a, 9240 Nibe              Adresse: Nørholm Bygade 54         

Telefon:     22141300                                             Telefon: 23836626                                                  

Kategorier Nyheder